Menüpontok
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Eladó) adatai: 

 • Cégnév: Peppe Kerékpár Kft.
 • Székhely (telephely): 9024 Győr, Nagy Imre út 91.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-024526
 • Nyilvántartást vezető szerv: Győri Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 24203283-2-08
 • Telefonszám: 0696/419-507
 • E-mail cím: info@peppekerekpar.hu

A tárhelyszolgáltató adatai: 

 • Név: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
 • Székhely/telephely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
 • Adószám: 13504786-2-41
 • E-mail: support@versanus.eu

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

2. Az Eladó weboldalának címe:

www.peppekerekpar.hu

3. Fontosabb fogalom meghatározások: 

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti:

 • a. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • b. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.

Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.

Megrendelő: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül terméket kínál.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

4. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége: 

Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma: 

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.peppekerekpar.hu weboldalon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Megrendelő az Eladó internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Megrendelő, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Megrendelő között.

6. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 1. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Megrendelőre és megrendelésre hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályos. 

A Megrendelő a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Megrendelő a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

7. A megrendelés menete, a szerződés létrejötte: 

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Megrendelő a terméket megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Megrendelő ajánlatát) a Megrendelő által megadott e-mail címére, vagy telefonon, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a terméket már nem forgalmazza, jelentős áru-, anyaghiány, vis maior, stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Megrendelővel, amennyiben pénz vagy árumozgás történt. 

Az Eladó által forgalmazott termékek a www.peppekerekpar.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, a weboldalon található termékek képezik az Eladó és a Megrendelő közötti szerződés tárgyát. A weboldalon érhetők el az egyes kategóriák, melyek termék típusonként kerültek meghatározásra. A Megrendelő kiválasztja a termék kategóriát és alkategóriát, ahol megtalálja az egyes kategóriába tartozó termékeket. A termék neve vagy fotója megnyomásával nyithatók meg a részletes információk az egyes termékre vonatkozóan, itt részletes leírás található a termékekről. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal. 

 • A Megrendelő meghatározza a rendelni kívánt méretet, majd a „Megrendelés” gombra kattint.
 • Ezt követően egy felugró ablakban a Megrendelő megadja nevét, e-mail címét és telefonszámát az Eladó részére, valamint a megrendeléshez megjegyzést is írhat.
 • Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.
 • Ezután a Megrendelő a „Küldés” gombra való kattintással küldi el a megrendelést az Eladó részére. 

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint. 

A Megrendelő a „Küldés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget vonhat maga után. 

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezését követően az Eladó felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel és egyeztetésre kerülnek a megrendelés részletei (fizetés módja, a termék átvételének módja, ideje stb.). 

A felek közötti szerződés minden esetben a kapcsolatfelvételt követően jön létre, amikor az Eladó kinyilvánítja, hogy elfogadja a Megrendelő megrendelését. A telefonos vagy elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel a Megrendelő számára többletköltséggel nem jár, ennek költsége teljes egészében az Eladót terheli. 

Ha a Megrendelő megrendelést küld a weboldalon, és az Eladó a megrendelést visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Megrendelő ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Megrendelő és az Eladó között. 

A Megrendelő elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. 

A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

8. Ügyfélszolgálat: 

Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein válaszol a Megrendelők megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire, valamint üzletében (Peppe Kerékpár 9024 Győr, Nagy Imre út 91.) személyesen is a Megrendelők, vagy érdeklődők rendelkezésre áll.

9. Eladási ár: 

A weboldalon feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. Az esetlegesen felmerülő szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Megrendelőt terheli. 

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről visszaigazolás a Megrendelő elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Megrendelőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, az Eladó nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse.

10. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége: 

A megrendelés során a Megrendelőnek lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére. 

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Megrendelő módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába. 

A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Megrendelő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre. 

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, telefonszám, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

11.  Fizetési feltételek: 

Az Eladó weboldalán leadott megrendeléseket és a megrendelt termék ellenértékét a Megrendelő átutalással, vagy az Eladó üzletében készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel fizeti meg. 

Előre utalással történő fizetés: a Megrendelő ez esetben az Eladó bankszámlájára utalja a megvásárolni kívánt termék ellenértékét. Az összeg Eladó bankszámlájára történő megérkezését követően Eladó intézkedik a termék átadásáról. 

Bankkártyás fizetés: az Eladó üzletében a Megrendelő bankkártyával fizeti meg a megrendelt termék vételárát. 

Eladó kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak. 

A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Eladó nem vállal felelősséget. Megrendelő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. 

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

12.  Szállítási feltételek: 

Az Eladó által üzemeltetett weboldalon megrendelt termékeket futárszolgálat juttatja el a Megrendelőhöz Magyarország területén belül.

Házhoz szállítás esetén a Megrendelő által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Miután a futár a terméket a Megrendelőnek átadja, a Megrendelőnek kötelessége meggyőződni a termék sértetlenségéről. Amennyiben a termék sérülten érkezik, azt a futárszolgálat munkatársa jegyzőkönyvben rögzíti, az Eladó csak ebben a formában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt. 

A szállítási költség minden esetben a Megrendelőt terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját.

13.  Teljesítési idő: 

A teljesítés időpontja a megrendelt termék Megrendelő részére történő átadása. A teljesítés várható időpontjáról az Eladó a visszaigazoló elektronikus levelében küld tájékoztatást a Megrendelő részére.

Nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt termék átadása hosszabb időt vesz igénybe.

14.  Az Eladó által forgalmazott termékekkel kapcsolatos tájékoztatás és felelősségvállalás:

Eladó az általa forgalmazott termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal. 

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal. Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a megrendelés elküldésekor 18. életévét betöltötte.

15.  Adatvédelem: 

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Megrendelői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.

16.  Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Megrendelőt a termék átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Megrendelő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Megrendelő ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja:


Nyilatkozat-minta elálláshoz


Címzett: Peppe Kerékpár Kft.

Cím: 9024 Győr, Nagy Imre út 91. 

Alulírott/ak ………………………… kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): …………………………


A fogyasztó(k) aláírása: ………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt:


A nyilatkozat-minta letöltéséhez kattintson ide! 


A nyilatkozatot a Megrendelő elküldheti az Eladónak e-mailen (info@peppekerekpar.hu), vagy székhelyére címzett postai levél (Peppe Kerékpár Kft. 9024 Győr, Nagy Imre út 91.) formájában. A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő elállási szándékát legkésőbb a termék átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Megrendelőt terheli. Amennyiben a Megrendelő ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az Eladó a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Megrendelő kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. 

Amennyiben a Megrendelő a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni. 

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani a termék ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A megvásárolt terméket a Megrendelőnek indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Az Eladó nem köteles átvenni az utánvéttel, vagy portósan visszaküldött terméket, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Megrendelőt terheli. 

A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

17.  Szavatosság és jótállás: 

Az Eladó az általa forgalmazott termékekre a termék hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal. 

Hibás a termék, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

A megvásárolt termék esetleges hibája esetén a Megrendelő kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.

18.  Kellékszavatosság: 

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő - választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Megrendelő. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év. 

Kivel szemben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Megrendelő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van a Megrendelő kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelői kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

19.  Termékszavatosság 

Milyen esetben élhet a Megrendelő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő - választása szerint – kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Megrendelő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnak kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Megrendelő. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

20.  Jótállás 

Milyen esetben élhet a Megrendelő jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén abban az esetben, ha az adott terméktípusra vonatkozóan az Eladó külön egyedileg jótállást vállalt, vagy a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet állapít meg az adott terméktípusra vonatkozóan kötelező 1 éves jótállási időt. 

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg a Megrendelőt a jótállás alapján?

A jótállási igény a jótállási határidőn belül érvényesíthető. Ha az Eladó kötelezettségének a Megrendelő felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a Megrendelőt a jótállásból fakadó jogok a 17. és a 18. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

21.  Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja: 

Amennyiben az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban a Megrendelő szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla) (vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni. Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában). 

1. Személyes bejelentés:

A Megrendelő bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét az Eladó székhelyén (Peppe Kerékpár Kft. 9024 Győr, Nagy Imre út 91.).

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti: 

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját, - a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját. 

Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Megrendelőnek.

2. Írásban történő bejelentés:

A Megrendelő bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben (Peppe Kerékpár Kft. 9024 Győr, Nagy Imre út 91.), vagy elektronikus levélben (info@peppekerekpar.hu).

A levélnek tartalmaznia kell: 

 • a Megrendelő nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Megrendelő által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben az Eladó a Megrendelő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni a Megrendelőt.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

22.  Az Eladó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Megrendelő az Eladó által forgalmazott termékkel kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Peppe Kerékpár Kft. 9024 Győr, Nagy Imre út 91.), vagy elektronikus levél formájában (info@peppekerekpar.hu) teheti meg. 

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni. 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. 

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 • a Megrendelő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Megrendelő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 


A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

23.  Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés: 

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Megrendelőket, hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat: 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő.

Az Eladó székhelye szerinti Békéltető Testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszám: 06-96-520-217
 • Fax: 06-96-520-218
 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
 • Telefonszám: 06-72-507-154
 • Fax: 06-72-507-152
 • E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
 • Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
 • Fax: 06-76-501-538
 • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
 • Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • Telefonszám: 06-66-324-976
 • Fax: 06-66-324-976
 • E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
 • Fax: 06-46-501-099
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • Telefonszám: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Telefonszám: 06-62-554-250/118
 • Fax: 06-62-426-149
 • E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefonszám:06-22-510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefonszám: 06-96-520-217
 • Fax: 06-96-520-218
 • E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefonszám: 06-52-500-710
 • Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
 • Telefonszám: 06-36-429-612
 • Fax: 06-36-323-615
 • E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
 • Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
 • Fax: 06-56-510-628
 • E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefonszám: 06-34-513-027
 • Fax: 06-34-316-259
 • E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
 • Telefonszám: 06-32-520-860
 • Fax: 06-32-520-862
 • E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • Telefonszám: 06-1-269-0703
 • Fax: 06-1-474-7921
 • E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
 • Telefonszám: 06-82-501-026
 • Fax: 06-82-501-046
 • E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefonszám: 06-42-311-544
 • Fax: 06-42-311-750
 • E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
 • Telefonszám: 06-74-411-661
 • Fax: 06-74-411-456
 • E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefonszám: 06-94-312-356
 • Fax: 06-94-316-936
 • E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
 • Telefonszám: 06-88-429-008
 • Fax: 06-88-412-150
 • E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefonszám: 06-92-550-513
 • Fax: 06-92-550-525
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megrendelő és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését. 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megrendelőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megrendelő hátrányára dönt. 

A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Megrendelő aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Megrendelő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

24.  Vegyes és záró rendelkezések: 

A Megrendelő weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal. 

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét. 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. 

25.  Vonatkozó legfontosabb jogszabályok: 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020. október 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

Cookie figyelmeztetés
Ebben a Webáruházban a felhasználói élmény javítása miatt sütiket használunk. Az oldal böngészésével elfogadod cookie-k használatát!